تاخیر در ارسال پیامک به دلیل ارسال های انتخاباتی

با توجه به ترافیک بالای ارسال های انتخاباتی و نزدیک شدن به روزهای پایانی تبلیغات و معرفی کاندیداهای محترم ، همه ارسال ها با اندکی تاخیر انجام میشود.
پیام های ارسالی کاربران به مخابرات ارسال شده و توسط اپراتور مخابراتی در صف ارسال قرار می گیرد تا در زود ترین زمان ممکن ارسال انجام شود.
به همین خاطر لطفا زمان تاخیر در ا رسال و دریافت توسط گیرنده  را در پیام های ارسالی خود لحاظ بفرمایید تا با مشکل زمانبندی مواجه نشوید