چه ساعاتی برای ارسال پیامک تبلیغاتی مناسب تر است؟


برای کارایی و اثرگذاری هر پیامک تبلیغاتی عوامل زیادی مانند: نگارش متن ، جامعه ی هدف و زمان ارسال دخالت دارند.
یکی از عوامل مهم ، ساعت ارسال پیامک تبلیغاتی و دریافت توسط گیرنده است . زمان و ساعتی برای ارسال باید انتخاب شود که متناسب با متن باشد .

ساعت را با توجه به هدف انتخاب کنید!!
به طور مثال اگر شما قصد معرفی حرفه و شغلی را دارید که در متن پیام شماره تلفن درج شده است ، بهتر است که این متن زمانی ارسال شود که تلفن های شما پاسخگو باشد یعنی اگر این متن در خارج از ساعت اداری به مخاطب برسد و مخاطب همان زمان اقدام به  تماس نماید کسی پاسخگو نخواهد بود و شما یکی از اعضای جامعه هدف را از دست داده اید این احتمال بسیار ضعیف است که گیرنده ، شماره تماس شما را جایی یادداشت کند تا در ساعات اداری تماس بگیرد .

یا اگر شما قصد معرفی یک مجموعه تفریحی را دارید بهتر است در ساعات اداری ارسال نشود چرا که در بحبوحه ترافیک طول روز ، متن شما یا خوانده نمی شود یا اگر هم خوانده شود در آن لحظه گیرنده دغدغه های دیگری دارد . به همین دلیل بهتر است در ساعات عصر ارسال شود .

به طور کلی باید زمان هر متن متناسب با نوع متن انتخاب شود ، متن های اداری در ساعت کاری و متن های غیرکاری و سرگرمی در ساعت غیر اداری ارسال شود