لیست برندگان فروردینسایر برندگان نیز عبارتند از.tamasbama { background-color: #fff; border: 1px solid #fff; border-bottom-right-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; box-shadow: 1px 1px 30px #000; float: right; height: 142px; left: -8px; padding: 0px 5px 5px 0px; position: fixed; top: 175px; width: 128px; z-index: 4001; }