تعرفه عادی
رایگان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
هر پیامک15 تومان
امکان ارسال پیامک تبلیغاتیدارد
پیامک از روی نقشهدارد
شماره اختصاصیامکان خرید دارد
بانک مشاغلدارد
پیامک صوتی ندارد
ارسال به بلک لیستبرای پیامک های تکی
ثبت نام
تعرفه تک ستاره
20000 تومان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
هر پیامک14 تومان
امکان ارسال پیامک تبلیغاتیدارد
پیامک از روی نقشهدارد
شماره اختصاصیامکان خرید دارد
بانک مشاغلدارد
پیامک صوتی دارد
پشتیبانی کاملدارد
ارسال به بلک لیستدارد
ثبت نام
تعرفه دو ستاره
40000 تومان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
هر پیامک13 تومان
امکان ارسال پیامک تبلیغاتیدارد
پیامک از روی نقشهدارد
شماره اختصاصیامکان خرید دارد
بانک مشاغلدارد
پیامک صوتی دارد
پشتیبانی کاملدارد
ارسال به بلک لیستدارد
ثبت نام
Window size: 1366 x 728
Viewport size: 1366 x 599